Фирмени Кредити Без Ипотека

Напоследък доста нашумяха предложенията за теглене фирмени кредити без ипотека и без обезпечение от банки в бизнес сферата. Всяка фирма, участничка в икономическия живот на нашата страна, в зависимост от индивидуалния си предмет на дейност и плановете за развитие работи с определен размер парични средства.
Често пъти компаниите имат нужда от допълнителни финансови ресурси за да посрещнат специфичните си потребности. Фирменият кредит е удобно решение за тази цел, стига да е изгоден и сключен при благоприятни финансови параметри.

Текущите нужди на дружествата се удовлетворяват от фирмени кредити за оборотни средства, а дългосрочните цели свързани с покупка или строителство на имоти, дълготрайни материални активи, оборудване, ремонтни дейности и други могат да се покрият от инвестиционни фирмени кредити.

Те се отпускат от банки и финансови дружества с договорирано обезпечение, което да гарантира възвращаемостта на средствата на кредитора. Най-често и лесно се прави ипотека /сделката се изповяда пред нотариус/ върху недвижим имот на длъжника, като залог, че ще плати дадения му заем.

Ще разгледаме оферти за фирмени кредити без ипотека, на банки и финансови дружества, когато риска за заемодателя е по-голям и характеристиките на заема са свързани с вида на обезпечението.

1. ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА – Кредит за оборотни средства с равни вноски по главница

 • Фирмен кредит без ипотеката да е задължителна. Обезпечение: залог на машини, оборудване, превозни средства, залог на парични средства, може и без обезпечение.
 • Предназначение: за финансиране на текущи нужди в ежедневната бизнес дейност на фирмите – широк обхват.
 • Валута: лева, размер до 300000 лева при наличие на обезпечение и до 40 000 лева без обезпечение.
 • Променлив лихвен процент и такси по утвърдената методика на банката за фирмени кредити.
 • Възможност за отстъпки при ползване на други услуги на ОББ.
 • Срок за погасяване: зависи от обезпечението, при залог на машини, оборудване и превозни средства – до 24 месеца, при залог парични средства до 60 месеца, без обезпечение до 24 месеца.
 • Погасяване: равни месечни вноски по главница.

2. ПОЩЕНСКА БАНКА – Бизнес кредит

 • Фирмен кредит без ипотека, като задължително условие. Възможни обезпечения: поръчителство от юридическо/и или физическо/и, залог върху движимо имущество и всички други обезпечения допустими от Закона.
 • Предназначение: за посрещане на извънредни, нерегулярни и текущи нужди от оборотни средства – материали, консумативи, стоки, суровини и други. Може да разширите Вашия бизнес, да закупите по-големи количества на по-ниски цени, или да договорите по-добри условия с доставчиците.
 • Валута лева или евро, размер до 800000 лева, срок за погасяване до 10 години.
 • Гратисен период до 6 месеца.
 • Лихвен процент – в зависимост от финансовия профил на клиента.
 • Такси и комисионни съгласно тарифата на банката за фирмени кредити.
 • Изискват се разходооправдателни документи за минимум 50% от кредита.
 • Погасяване на равни вноски.

3. ЕКСПРЕСБАНК – Бизнес кредит Партньор за малки и средни предприятия

 • Получавате фирмени кредит без ипотека, като изискване.
 • Обезпечение: залог на оборудване, паричен депозит, друг вид по договаряне с банката.
 • Три вида фирмени кредити: за оборотни средства – срок до 10 години с преразглеждане на 12 месеца, за инвестиционни проекти – срок от 24 до 120 месеца, с гратисен период до 6 месеца, лично участие до 15%, за оборотни средства и инвестиционни проекти.
 • Условие за отпускане – годишни продажби до 3 000 000 лева.
 • Бързи фирмени кредити – бърза и лесна процедура по отпускане, не се изисква представяне на бизнес план, възможност и за кредити за фирми без история.
 • Допълнителна сигурност със застраховка „Живот”.

4. ПИБ – Бизнес кредит

 • Фирмен кредит без ипотека и залог на ДМА.
 • Обезпечение: собствениците на фирмите се ангажират като поръчители или съдлъжници.
 • Цел – за оборотни средства. Получавате индивидуална, оптимизирана оферта, съобразена изцяло с принципите на работа във Вашата фирма.
 • Валута лева, размер до 100000 лева, не може да превишава средномесечните приходи от продажби, съгласно ГДД за предходната финансова година.
 • Може да направите запитване по имейл, обаждане по телефона или в удобен банков клон.
 • Лихва на базата на вътрешнобанков кредитен рейтинг. Такси и комисионни съгласно Тарифата на банката за фирмени кредити.
 • Равни вноски по главница.
 • Срок за погасяване до 12 месеца.

5. ЦКБ

 • Фирмени кредити без ипотека. Обезпечение: всички допустими от закона.
 • Два вида основни заеми: Кредит за оборотни средства – сумата се усвоява еднократно или на части, погасява се по индивидуален погасителен план, лихвата е плаваща и се определя от размера, срока, риска и вида на валутата на кредита, максимален срок за ползване – 12 месеца. Инвестиционни кредити: средносрочни със срок на погасяване до 5 години и дългосрочни – над 5 години; лихвения процент е както при кредитите за оборотни средства.
 • Други кредити: Земеделски производител, Земеделска техника, Европейска ферма, Млекопроизводител, По национални програми на ДФ Земеделие.

6. СИС КРЕДИТ – Бизнес кредит

 • Фирмени кредити без ипотека. Приемливи обезпечения: лични гаранции, залог на активи – закупени или не със заема, банкови гаранции и други.
 • Кредит за фирми неподходящи за банково кредитиране. За стартиране на собствен бизнес, за еднолични търговци, микропредприятия, социални предприятия, лица от уязвими групи и други.
 • Размер от 5 000 до 48 895 лева.
 • Срок за погасяване за оборотни средства до 60 месеца, за инвестиционни проекти до 120 месеца.
 • Фиксиран лихвен процент.
 • Няма такси за кандидатстване и управление.
 • Няма такси за пълно или частично предсрочно погасяване.
 • Възможност за: до 2 години гратисен период за плащане на главница.
 • Погасяване на равни месечни вноски.
 • Различни бонуси към продукта.