Какви са Условията За Студентски Кредит?

Придобиване на висше образование в нашата страна и  чужбина е сериозен и дълъг процес, свързан с много разходи, за които е необходимо да има налични средства. Един от начините за тяхното осигуряване е изтеглянето на студентски кредит. В България са обособени две групи студентски кредити.
Първите се отпускат от банки, които са подписали договор с Министерство на образованието  и науката – при тях държавата е гарант, затова условията и изискванията са уеднаквени, те  са регламентирани от Закона за кредитиране на студенти и докторанти. Втората група са студентски кредити, отпускани от банки, при които условията са продиктувани от тяхната банковата политика, те са продукти на самата банка и са независими.

Ще Ви запознаем с условията за студентски кредити в двата случая, за да добиете вярна представа и да помислите от къде да изтеглите кредит.

1. ДСК

 • Кредитът е гарантиран от държавата, тя определя условия, държавни граници за размера на главница и лихва. Не се изисква допълнително обезпечение.
 • Предназначение: студентски кредит, заеми за докторанти редовна форма на обучение, за придобиване на степен: „бакалавър”, „магистър” или научна степен „доктор”.
 • Предоставя се за заплащане таксите за обучение и/или за издръжка. Ползвате за целия период на обучение или за част от него.
 • Може да заявите онлайн потребителски кредит. Може да кандидатствате за един или за двата вида кредити.
 • Лихвата се начислява само за усвоената част от кредита. Фиксиран годишен лихвен процент. По-нисък при ползване на пакет „ДСК Академи”.
 • Няма такси, комисиони и други разходи свързани с отпускане, управление и погасяване на кредита.
 • Има гратисен период за издължаване на главница и лихва.
 • Условия и изисквания за отпускане: български граждани или граждани на друга държава членка на ЕС, на друга държава от Европейското икономическо пространство или на Конфедерация Швейцария, не са навършили 35 години към датата на подаване на искането за кредит, обучават се в редовна форма за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър”, „магистър” или „доктор” в създадено и функциониращо по законоустановения ред държавно или частно учебно заведение или научна организация, нямат придобити същата образователна или научна степен, не са отстранени и не са прекъсвали обучението си, освен в изрично посочени от Закона за кредитиране на студенти и докторанти случаи.
 • Размер на кредита за заплащане на такси за обучение: дължимите такси за оставащия срок на обучение, съгласно учебния план за съответната специалност или научна степен. Усвоява се чрез банкови преводи на висшето учебно заведение или научна организация.
 • Кредит за издръжка: предоставя се само при раждане или осиновяване на дете по време на обучението. Кредитът може да се ползва само от родителя, който упражнява родителски права, ако са и двамата родители – само от единия. Размерът се формира като сбор от семестриалните издръжки за срок, равен на оставащия срок на обучение на кредитополучателя, съгласно учебния план за съответната специалност или научна степен. Семестриалната издръжка е равна на минималната работна заплата за страната към момента на усвояване на конкретния банков превод, умножена по броя на месеците в съответния семестър. Усвоява се чрез преводи по разплащателната сметка на студента/докторанта в Банка ДСК в началото на всеки семестър, съгласно договора за кредит.
 • Гратисен период за издължаване на главница и лихва – периода от сключване на договора за кредит, до изтичане на една година от първата дата за провеждане на последния държавен изпит или защита на дипломна работа, от докторантурата, съгласно учебния план. В този период студента/докторанта не дължи плащане на главница и лихва. Лихвата начислена върху усвоената част от кредита по време на гратисния период се капитализира годишно.
 • Срок за издължаване – до 10 години след изтичане на гратисния период. Погасяване – кредит на равни месечни вноски.

При подобни условия с държавна финансова подкрепа отпускат студентски кредити – Първа Инвестиционна Банка, Райфайзенбанк, Пощенска банка и други.

2. УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

 • Валута: лева или евро, размер от кредит до 50000 лева /25 000 евро/.
 • Предназначен за български студенти, учащи в България или чужбина. За обучение /семестриални такси и издръжка/, придобиване на специалност по медицина, студентски бригади.
 • Условия за кандидатстване: да сте студенти в акредитирани университети и колежи в България или чужбина /страните от ЕС, Швейцария, Норвегия, Австралия, Канада и САЩ/.
 • Необходими документи: лична карта и документ от университета за записан семестър и среден успех.
 • Опростена процедура за кандидатстване /онлайн, кредит по телефона или в удобен клон на банката/, бърз отговор.
 • Избор между фиксирана за целия период или плаваща лихва /референтен лихвен процент и надбавка/.
 • Няма скрити такси и комисиони.
 • Обезпечение: изисква се 1 поръчител.
 • Може да усвоите на траншове, за да платите семестриалните такси или еднократно.
 • Възможност за гратисен период на главница.
 • Срок за погасяване – от 3 до 120 месеца.

3. ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА

 • Условия за отпускане: да се обучавате в редовна, задочна или дистанционна форма в държавно или частно висше учебно заведение, да сте до 35 години към момента на кандидатстване за кредита. Ако искате да инвестирате в образованието си, да заминете на стаж или студентска бригада в чужбина.
 • Валута: лева, евро или щатски долари, размер – кредит до 20000 лева, при участие в програма за културен обмен, стаж или студентска бригада в чужбина – до 5 000 лева.
 • Обезпечение: до 10 000 лева – 1 поръчител, от 10 001 до 20 000 лева – 2 поръчители.
 • Лихвени условия: стандартен лихвен процент, независимо от валутата по кредита, ако поръчителят получава доходи в банката – преференциален лихвен процент. Отстъпки в лихвата при ползване на допълнителни банкови услуги.
 • Има такса за разглеждане на искането за кредит.
 • Имате право на гратисен период за срока на обучението си. Тогава плащате ежемесечно само начислените лихви. Гратисният период при финансиране на програма за стаж в чужбина е до 12 месеца, при кредит за участие в студентска бригада в чужбина – до 7 месеца.
 • Срок за издължаване – до 5 години след изтичане на гратисния период.

4. ЕКСПРЕСБАНК

 • Условия за отпускане: за всички български студенти обучаващи се в страната или чужбина без значение на формата и степента на обучение: бакалавър, магистър, доктор.
 • За финансиране на обучение, за семестриални такси, за различни разходи свързани с образованието, наеми, самолетни билети, за учение в чужбина, за студентски бригади, ежедневни разходи, пътувания и други.
 • Валута – лева или евро, размер от 500 до 15 000 лева.
 • Срок за погасяване до 96 месеца с включен частичен гратисен период.
 • Гаранции: поръчителство от родители и близки или превод на работна заплата/възнаграждение на студента в банката.
 • Фиксиран лихвен процент за целия срок на кредита.
 • Има такса за одобрение на кредита.
 • Начин на погасяване – равни месечни вноски с възможност за плащане само на лихва през периода на следването.