Съдлъжник по Кредит

За да гарантират изплащането на отпуснатите кредити банките и финансовите дружества, изискват различни обезпечения. Условията които поставят кредитните институции са свързани със задължителен превод на работната заплата в банката, залог върху парични средства или бъдещи вземания и постъпления, ипотека върху движимо и недвижимо имущество, осигуряване на поръчители, гаранти, съдлъжник по кредит и други.
Поръчителите поемат отговорността пред кредитора да отговарят за изпълнение  задълженията на длъжника. Поръчителите трябва да отговарят на определени изисквания по отношение на безсрочен трудов договор, нетни доходи, кредитна история и други.

Поръчителят е информиран за клаузите на договора за кредит, подписал го е, знае, че ако кредитополучателя не плати, банките и финансовите дружества могат да поискат цялата сума от него, заедно с лихви, такси и други разходи, могат и да го осъдят.

Поръчителят дължи заема в същия размер и при същите условия. Ако кредитополучателят е платил някаква част от кредита, поръчителя погасява до размера на останалата част.

Ако поръчителят погаси заема, той може да предяви съдебен иск към кредитополучателя за това че е платил неговия дълг, тоест поръчителя става кредитор на длъжника – кредитополучател. В практиката, да си възстанови парите е трудно и бавно, но не е невъзможно.

Поръчител и съдлъжник – това са две близки понятия с тънка разлика между тях. Еднакво е, че и двамата поемат гаранции за изплащането на кредита, гарантират сигурност че кредитора ще си възвърне парите, но има разлика по отношение на отговорността, солидарността по отношение връщането на заема.

Ако в договора за кредит има съдлъжник, то той фигурира като втори получател на заема. Това е една по-скоро семейна форма /съжителство на съпружески начала/ за теглене на голям потребителски или ипотечен заем. Длъжник  обикновено е съпругът или съпругата,  а другия е съдлъжник.

Задължението на съдлъжника  е по кредита и ако главния длъжник спре да плаща, заема се поема от съдлъжника, но основната разлика от поръчителя е, че съдлъжника не може да предяви претенции към длъжника и да подаде съдебен иск той да му върне парите.

Ако става въпрос за бизнес кредити на юридически лица – собствениците на фирмите и управителите стават съдлъжници. Трудно е да намерим поръчител по кредит, по ред причини, не винаги искаме да ангажираме човека до нас да стане съдлъжник.

Ще разгледаме кредити от банки с изричното изискване да има съдлъжник по кредит и такива за които не е нужен, не трябва и поръчител.

1. ДСК – Стандартен Потребителски Кредит

 • При недостатъчен доход може да бъде присъединен платежоспособен съдлъжник.
 • Валута лева или евро, размер от 500 лева /250 евро/ до 35 000 лева /17 500 евро/, срок за погасяване от 18 месеца до 10 години.
 • Може да договорите гратисен период от 6 месеца.
 • Не се проследява за какво се изразходват парите от кредита.
 • Няма възрастово ограничение при кандидатстване за кредит.
 • Няма да представяте удостоверение за доход, ако получавате заплатата си в банката.
 • Променлива лихва. Допълнителна лихвена отстъпка при включване в програма ДСК Партньори плюс.
 • Има такса за разглеждане и одобрение за кредит и месечна такса за ползване на платежен пакет.
 • Обезпечение – от 1 до 3 поръчители, в зависимост от размера на исканата сума или платежоспособен съдлъжник.
 • Заявете онлайн, уговорете удобна среща с кредитен инспектор в офис на банката за подробна информация.

2. Първа Инвестиционна Банка – Супер Кредит Оборотен

 • Предназначение: за да разполагате с допълнителни средства, кредит за къща или за текущи нужди или да развиете своя бизнес.
 • Валута лева или евро, размер в зависимост от нуждите и от обезпечението, срок за погасяване до 60 месеца.
 • Обезпечение: за юридически лица – собствениците и управителите са съдлъжници, за физически лица – собствениците на обезпечението са съдлъжници; залог върху ДМА и ипотека върху жилищни, административни, търговски, производствени, складови площи, земеделска земя, УПИ.
 • Получавате индивидуална оферта в зависимост от особеностите на Вашата дейност, кредитна история и принципи на работа.
 • Първоначално се предоставя под формата на овърдрафт, за да дължите лихва само върху усвоената част и отново да изтеглите погасената част от заема.
 • Супер изгодна годишна лихва, състои се от СЛП и надбавка.
 • Гратисен период до 36 месеца.
 • Без погасителен план в рамките на 3 години.
 • Без такса за предсрочно погасяване след изтичане на 3-те години.
 • Може да направите запитване по имейл, да се свържете по телефона, да уговорите среща в удобен офис на банката за повече подробности и разяснения за необходимите документи.

3. БНП Париба Лични финанси – клон на френската банка „Пърсънъл Файненс” ЕАД

 • Лесни кредити онлайн до 80 000 лева за всички Ваши планове, срок за погасяване от 6 до 96 месеца.
 • Не се изискват поръчители, нито съдлъжници.
 • Кредит без поръчител и без превод на работна заплата в банката.
 • Фиксирана лихва за целия период на кредита.
 • Няма скрити такси и комисиони.
 • Има такса ангажимент в % към размера на кредита.
 • Използвайте онлайн калкулатор за да изчислите лихва, размер на погасителните вноски и цялата дължима сума, като проиграете различни варианти.
 • Становище на банката получавате до 1 час след изпратеното запитване и предоставяне на исканата информация, след подписване на договора в офис, получавате парите по банкова сметка до 24 часа.
 • Погасяване чрез равни месечни вноски.
 • Методи на плащане – безплатно с Кеш терминал, с ePay, чрез банкомат, на каса Изипей, в партньорски банки.
 • Може да сключите застраховка „Защита на плащанията” за по-голяма сигурност при неблагоприятни обстоятелства.