Рефинансиране на Ипотечни Кредити

Тези, които търсят рефинансиране на ипотечен кредит от друга банка или от същата банка могат да намерят доста варианти. Дори вече е възможно и рефинансиране на лоши ипотечни кредити и задължения, както и рефинансиране без доказване на доход.
Да не говорим, че много фирми могат да се възползват от предложенията за ипотечни кредити за рефинансиране за бизнес нужди. За да сме Ви в помощ, ще Ви запознаем с оферти на утвърдени банки, за да съдействаме максимално в избора на удобен ипотечен кредит за рефинансиране.

1. Сибанк – Ипотечен кредит за рефинансиране

 • Преимущества: може да намалите лихвения процент на кредита и размера на месечната погасителна вноска или да намалите срока на изплащане като размера на месечните вноски остане същия.
 • Цел: рефинансиране на ипотечни кредити с обезпечение жилищни имоти, отпуснати от други банки.
 • Валута: лева или евро, размер до 500 000 лева /250 000 евро/, при пълна имуществена отговорност до 90% от пазарната стойност на имота, ако недвижимия имот е панелно строителство до 70%, при ограничена отговорност процентите са съответно 55 и 50.
 • Срок за издължаване до 30 години.
 • Висок процент на финансиране.
 • Бързо одобрение при лесна процедура.
 • Атрактивни лихвени условия. Лихвата е променлива и се формира на база референтен лихвен процент и надбавка.
 • Има такса за разглеждане на документи, такса за оценка на имота, такса за откриване и месечно обслужване на разплащателна сметка и такси за предоговаряне на кредита.
 • Обезпечение – първа по ред ипотека върху напълно завършен недвижим имот и допълнителни обезпечения – залог върху доходите на кредитополучателя и върху сметките открити в банката.
 • Сумата по кредита се превежда в банката, където е отпуснат заема, които ще се рефинансира.
 • Погасяване – равни вноски включващи главница и лихва или равни вноски по главница и приспадаща се лихва.
 • Няма такса за предсрочно погасяване.

2. Инвест Банк – Ипотечен кредит за рефинансиране „Улеснение”

 • Предназначение: рефинансиране на ипотечен кредит.
 • Цели, които се постигат: оптимизация на плащанията чрез обединяване в един заем и намаляване на месечните разходи.
 • Размер: до 90% от стойността на предоставеното обезпечение.
 • Отпускане до 20% над сумата предвидена за рефинансиране, бонус кредитна карта с предварително одобрен лимит.
 • Възможност за ползване на гратисен период до 12 месеца за погасяване на главницата.
 • Фиксирана лихва за първите 5 години, плаваща за останалия период. Лихвени бонуси при определен размер на осигурителния доход, при превод на доходите по сметка в банката, при издаване на кредитна карта, при ползване на различни услуги на банката и други.
 • Няма такса за проучване и разглеждане на документи, няма такса за правни услуги.
 • Срок за погасяване до 30 години.
 • Издължаване по индивидуален погасителен план, избирате  вид вноски: равни или намаляващи.
 • Необходимо е да сключите застраховка „Имот” и „Злополука и заболяване”.

3. ДСК – Кредит за рефинансиране

 • Възможност за рефинансиране на ипотечен кредит от банката, както и от други банки.
 • Банката не се интересува за какво харчите средствата.
 • Валута – лева или евро, размер до 400 000 лева /200 000 евро/.
 • Дълъг срок за издължаване – няма минимален, максимален до 30 години.
 • Променлив лихвен процент, на база пазарен индекс за ипотечни кредити.
 • Изисква се удостоверение за доход и съгласие на работодател за превод на работна заплата в банката.
 • Кандидатствате онлайн и организирате среща с кредитен консултант за изясняване на детайлите или отивате в удобен за Вас клон на банката.
 • Кредитът за рефинансиране на задължение към друга банка се усвоява еднократно по разплащателната сметка на кредитополучателя, като сумата за рефинансиране се превежда безкасово въз основа на предварително написано платежно нареждане по сметката на другата банка или по посочена от кредитополучателя сметка, обслужваща заемната сметка.

4. Експресбанк – Жилищен кредит

 • За покупка на имот за жилищни нужди, за ремонтни и довършителни работи или рефинансиране на кредити отпуснати от други банки без такса одобрение.
 • Нисък фиксиран лихвен % за първите 24 месеца, фиксиран годишен лихвен % за следващите 96 месеца и променлив лихвен % за останалия период.
 • Валута: лева или евро, размер минимум 5 000 лева, максимум до 85% от пазарната стойност на имота, потвърдена от лицензиран оценител, одобрен от банката.
 • Срок за изплащане до 30 години.
 • Обезпечение – първа по ред ипотека върху недвижим имот.
 • Няма такса за предсрочно погасяване след изплатени 12 вноски, има такса за одобрение на кредита.
 • Задължителни застраховки: на имота в полза на банката и „Живот, пълна и трайна неработоспособност” за кредитополучателя.
 • Погасяване: на равни месечни вноски или чрез намаляващи месечни вноски.

5. ОББ – Ипотечен кредит за рефинансиране

 • С този кредит може да постигнете: да намалите лихвения процент и месечната погасителна вноска или да намалите срока за изплащане на заема, като месечните вноски остават същите.
 • Бързо одобрение при улеснена процедура.
 • Висок процент на финансиране.
 • Рефинансиране на ипотечен кредит – няма такса за предсрочно погасяване.
 • Атрактивни лихвени условия.
 • Размер до 500 000 лева, срок за изплащане до 35 години.
 • Персонално отношение и съдействие.

6. УниКредит Булбанк  – Стандартен ипотечен кредит

 • За рефинансиране на ипотечни кредити, за финансиране на покупка, строително-ремонтни или довършителни дейности на закупуван имот.
 • Размер на финансиране – до 85% от пазарната оценка на имота, валута – лева или евро.
 • Допълнително финансиране: за разходи свързани с ипотечната сделка /нотариални такси, данъци и други/ – от 150 до 10 000 лева, за срок от 10 години.
 • Бърз отговор при кандидатстване.
 • Плаващ лихвен процент за целия период на кредита. Годишният лихвен процент се формира от референтен, представляващ пазарен лихвен индекс за съответната валута, завишен с фиксирана надбавка.
 • Обезпечения: първа по ред ипотека върху закупувания имот, ипотека върху друг имот, финансови обезпечения.
 • Условия за отпускане: трудов стаж минимум 1 година, чист доход не по-малко от 300 лева месечно, да сте редовни платци по настоящите си кредити и възраст преди изтичане срока на кредита – 70 години.
 • Усвояване – еднократно или на траншове, според договора.
 • Вашите възможности и предпочитания определят месечната погасителна вноска.
 • Дълъг срок на погасяване до 35 години.
 • Начин на погасяване – равни или намаляващи вноски.
 • Няма такса за предсрочно погасяване след първата година на кредита.
 • Няма такса за издаване на ипотечен сертификат.
 • Необходими застраховки: „Живот” и „Имот”.

7. ЦКБ – Ипотечен кредит за текущи нужди „Възможност”

 • Предназначение: за финансиране на текущи нужди /ремонт, обзавеждане, образование, семейни събития/, за закупуване на недвижим имот, за рефинансиране на кредити отпуснати от други банки.
 • Условия за кандидатстване: да работите на безсрочен трудов договор най-малко от 6 месеца при последния работодател или да упражнявате свободна професия поне от една година, да имате добър осигурителен доход.
 • Изисквания към доходите: да ги получавате в банката, сумата от всички кредитни задължения на домакинството да не надвишава 55% от нетния доход, да имате остатъчен нетен доход от 250 лева /100 лева за дете/, като приспаднете всички задължения.
 • Процент на кредитиране – 70, от оценката на имота.
 • Обезпечение: напълно завършен и въведен в експлоатация жилищен имот.
 • Нисък лихвен процент, при пълна имуществена застраховка, бонуси при ползване на пакетни предложения на банката.
 • Няма такси при отпускане и усвояване на кредита.
 • Има такси за изготвяне на правно становище и за оценка на обезпечението.
 • Срок за погасяване до 25 години.
 • Безплатна имуществена застраховка в ЗАД Армеец, безплатна международна дебитна карта и възможност за издаване на кредитна карта Виза.

Какво е рефинансиране?

Рефинансиране като дейност означава да се покрие старо задължение, като се изтегли нов кредит и останат допълнително средства.

Рефинансиране на ипотечен кредит е често случващ се процес в съвременния икономически живот, тъй като ипотечните кредити се отпускат за по-продължителен период от време /до 30 – 35 години/, през който със сигурност се променят финансовите условия.
Рефинансирането на ипотечен кредит има смисъл само когато новия отпуснат заем е сключен при по-изгодни и благоприятни параметри.

За да е успешно едно рефинансиране на ипотечен кредит е необходимо за направите задълбочен анализ, да сравните характеристики на предлаганите ипотечни кредити и на база на пълна осведоменост да вземете напълно осъзнато и информирано решение.

Може да се възползвате от безплатни консултации, предлагани от независими кредитни консултанти с опит и професионално отношение.

Ще маркираме най-важните моменти, върху които трябва да акцентирате, когато ще предприемете рефинансиране на ипотечен кредит.

Видът и размера на лихвата е от първостепенно значение. Фиксирана или променлива, комбинация от двата варианта, има ли лихвени отстъпки, при изпълнението на какви условия това е възможно.

Годишният процент на разходите както знаем включва такси и застраховки. Какъв е размера на  таксите, всички ли са за Ваша сметка, кой поема разходите свързани с ипотекирания имот, необходима ли е нова оценка, има ли значение вида на обезпечението за осигуряване на максимален процент на финансиране, какви са задължителните застраховки в полза на банката и за сметка на кредитополучателя, каква е стойността на допълнителните услуги.

Важен е максималният срок за който ще Ви бъде отпуснат ипотечния кредит за рефинансиране, предвидени ли са комисионни при предсрочно погасяване.

Видът и размерът на месечна погасителна вноска трябва да е оптимизиран, съобразен изцяло с размера на доходите и задължителните, неотменни и непостоянни разходи.
Реално трябва да предвидите каква е тенденцията за промяна във Вашите приходи, най-вече работната заплата. И не на последно място какви са необходимите документи, които трябва да представите за рефинансиране на ипотечен кредит, колко време ще трае процеса на одобрение, за да получите окончателното становище на избраната банка.

Както виждате вариантите за рефинансиране на ипотечни заеми не са малко, има и варианти за ипотечен кредит без доказване на доход, с лоша кредитна история и т.н. Изборът на най-изгоден жилищен кредит или ипотечен заем винаги е свързан с внимателно проучване и сравнение на различни предложения.