Проверка на Кредитна История

Много хора искат да знаят отговорът на въпроса „Как да проверя кредитна история?“ На тази страница ще Ви покажем как се извършва справка и проверка на кредитна история. За хората с лоша кредитна история и лошо ЦКР, това е изключително важно.
Преди да Ви обясним как да получите информация и справка за Вашата кредитна история, щ еВи обясним какво представлява тя и как се формира.

Отпускането на кредитите е неразривно свързано с тяхното навременно и коректно погасяване.

Когато сме решили и уточнили размера на паричната сума която искаме да изтеглим, непременно трябва да преценим имаме ли финансови ресурси да възстановим сумата без сътресения и неудобства. Иначе се стига до там да се питаме как да изтегля кредит с лоша кредитна история.

Съпоставяме приходи с постоянните разходи, анализираме ситуацията и се стремим да изготвим погасителен план, които е изгоден и ефективен за нас кредитополучателите.

Погасяването на кредитите е важен процес, който започва веднага след отпускането на средствата и приключва с  окончателното им издължаване, с последната вноска.

Начинът по който се издължаваме, поведението ни като платци – добросъвестно или нелоялно, формира нашата кредитна история. Кредитната история не е моментно състояние, тя се изгражда във времето и отчита дали погасяваме навреме задълженията си или закъсняваме, пропускаме датата на падеж, изпадаме в просрочие и спираме да плащаме.

Кредитната история не е самоцел, тя не е отношение само между кредитополучателите и кредитора, тя е достояние на всички банки, финансови институции, платежни институции и дружества за спешни кредити онлайн.

Надеждните и точни платци имат добра кредитна история и чисто кредитно досие, обратно е при некоректните длъжници, те имат лоша кредитна история, която е решаваща при взимане на становище за отпускане на кредит и е неотменно изискване и условие, поставяно от кредиторите.

Къде се намира Вашата Кредитна история?

За да направите проверка на кредитна история, трябва да знаете, че тя се съхранява в кредитно досие, което се намира  в Централния Кредитен Регистър на БНБ. Регистърът се организира и подържа от БНБ, той представлява информационна система за кредитната задлъжнялост на клиентите към банките, финансовите и платежни институции и  дружествата за електронни пари, които извършват дейност на територията на нашата страна.

Регистърът централизира информацията, в него подават данни посочените институции, информацията се обобщава и се ползва от изброените звена.

В ЦКР се посочват всички кредити, независимо от размера им, данните се съхраняват за период от 5 години. Информацията в ЦКР не е засекретена, всяко физическо или юридическо лице, може да си направи справка в него.

Как се прави справка и проверка на кредитна история?

Редът за получаване на справка от ЦКР и за проверка на кредитна история е строго определен и регламентиран, описан в специална Наредба. Всяко физическо или юридическо лице има право чрез писмено заявление да поиска от БНБ информация относно кредитната си задлъжнялост и да разбере кои институции са я подали.

БНБ предоставя справката от този регистър след заплащането на определена такса  по сметка на банката и представянето на необходимите документи:

  • Заявление по образец /има го в деловодството и на интернет страницата на БНБ/. То се подава лично от лицето, може и от негов представител с нотариално заверено пълномощно, възможно е и по пощата, но тогава подписа се заверява от нотариус.
  • Документ за самоличност на лицето /лична карта, паспорт/.
  • Документ за платена такса, тъй като тя се плаща предварително. Размерът на таксата зависи от срока за който искате да получите справката: до 7 работни дни, до 24 часа или до 4 часа. Обръщаме внимание, че един път в годината получаването на справката е безплатно, ако искате да я получите в рамките на 14 дневен срок.

Справката от Централния кредитен регистър се получава в писмена форма от заявителя или от негов представител, след легитимирането им с документ за самоличност и/или пълномощно.

Справката може да се получи и по пощата с обратна разписка на посочения от заявителя адрес. Справката от ЦКР не може да се подаде и да се получи по електронна поща или факс.

Тя  съдържа информация за текущото състояние на кредитите – данни към последния отчетен месец, по вид на кредита, според дните на просрочие, по остатъчен срок до падежа, по договорен срок на кредита, просрочие по активни и погасени кредити за период от 60 месеца назад и ново разрешени кредити.

След като се направите проверка на кредитна история и установите някаква неточност, тя трябва да се отстрани. Имате право да подадете писмено заявление до съответната финансова институция да коригира вписаните данни.
В срок до 7 дни трябва да получите писмен отговор и ако Вашето искане е основателно се извършва нужната корекция. Отговорност за верността на информацията в регистъра носят банките, финансовите и платежните институции и дружествата за електронни пари, само те могат да извършват поправка на собствените си данни.

Кредитната история е важна и за определяне на кредитния рейтинг на кредитополучателите, който представлява оценката за тяхната кредитоспособност или възможността им да изплащат своите задължения. Кредитната история носи гаранцията и сигурността, за нашата способност да издължаваме поетите отговорности.

Преди да изтеглите какъвто и да е кредит мислете много. Ако не го плащате редовно той може да доведе до лоша кредитна история и от там търсене на кредити независимо от ЦКР, рефинансиране на лоши кредити, и редица други усложнения.