Одобрение за Кредит

Преди да пристъпим към теглене на кредита, трябва да сме подготвени за одобрение за кредит от страна на кредитните институции. Ще обърнем внимание на някои важни и основни моменти на одобрението за кредит, за да ни е по-лесно и постижимо, когато предприемем действия за кандидатстване пред банки и финансови дружества.
За да получим одобрение за кредит при най -добри условия, има някои препоръки, изисквания и условия, които трябва да спазваме. На тази страница ще разгледаме основните от тях.

  • Предварително трябва да сме наясно с целите и предназначението на парите които ще теглим, каква точно сума ни е необходима, как ще я разходваме и срока за който ще може да я върнем.
  • За да получим одобрение за кредит, е важно какъв е източника на нашите доходи – дали работим на трудов договор, /който трябва да е безсрочен, да не сме в период на предизвестие, да сме на работа при последния работодател, най-малко от 6 месеца назад/, на граждански договор, на договор за управление и контрол, да практикуваме свободна професия или да сме държавни служители. Възможно е да получим одобрение за кредит ако получаваме доходи от наем, рента, аренда, хонорари, премии, обезщетения, дивиденти и други.
  • Най-важният показател при одобрение за кредит е размерът и видът на доходите при одобрението за кредит. Доходите трябва да са регулярни и постоянни, трябва да са доказуеми. Банките и финансовите институции предявяват изисквания за определен размер на чисто /нетно/ възнаграждение – то се получава като от брутното възнаграждение се приспаднат задължителните разходи за социални и здравни осигуровки, данъци и другите удръжки свързани с трудовото възнаграждение. Интересът към нетната сума, която реално получаваме е естествен – само така кредитните институции са наясно с колко пари разполагаме за задължителните  разходи и ще сме ли в състояние да покриваме месечната погасителната вноска. Семейният бюджет, остатъчният доход, са решаващи критерии при одобрение за кредит. Само официалните доходи могат да бъдат доказани с удостоверения или служебни бележки издадени от съответния работодател. Ако доходите не са достатъчни голяма е вероятността да не получим одобрение за кредит. Разбира се има финансови дружества за бързи кредити, които ще ни одобрят и без да доказваме доход, но лихвата става по-висока, могат да поискат други условия – ипотека, запис на заповед; банките ще поискат платежоспособен съдлъжник, поръчител, задължителен превод на доходите по сметка в банката и т. н.
  • Обезпечение – особено важно при одобрение за кредит. Трябва да сме наясно какъв вид обезпечение изискват кредиторите и какво сме в състояние да осигурим. Залозите са много: върху бъдещи доходи, вземания, постъпления, акции, ценни книжа, ипотека върху движимо или недвижимо имущество, поръчители, гаранти, съдлъжници. Малко са бързите и потребителски кредити без поръчител. Всеки залог от своя страна трябва да отговаря на специфични характеристики: примерно за поръчителите е важно да работят на безсрочни договори, да имат доход с определен размер, да нямат кредити, да не са поръчители по други заеми, за съдлъжниците е важно да имат гарантирани високи доходи, при ипотеките се гледа чия собственост е имуществото, дали има тежести върху него, оценката да е пазарна и направена от лицензиран оценител, посочен от банката и т. н.
  • Кредитна история – ключов момент при одобрение за кредит, задължително условие, неотменен атрибут. Това е нашата визия, облик пред кредиторите, показва какви платци сме, как погасяваме задълженията си, спазваме ли дати на падежи и размери на погасителни вноски или закъсняваме, изпадаме в просрочие, не се издължаваме. Данните за кредитната ни история се съхраняват в Централния Кредитен регистър, достъп до който имат всички банки и вписани финансови институции. Може да се надяваме на одобрение за кредит, само ако имаме добра кредитна история и чисто кредитно досие в рамките на последните 5 години – колкото се съхраняват и актуализират наличните данни. Има и кредити независимо от ЦКР и кредити с лоша кредитна история, но те може да са с много по-високи лихви.
  • Преди да кандидатстваме за кредит и да чакаме одобрение, трябва да сме предвидили вида и размера на погасителните вноски, с които можем безпроблемно да се справим. Това е възможно, особено ако използваме кредитните калкулатори, които предлагат кредитните институции на своите сайтове. Там може да направим предварителни изчисления, съобразявайки се със своите индивидуални особености и финансови възможности. Има много предложения за потребителски или бърз кредит на месечни вноски.
  • Време за одобрение – да помислим, колко време може да си позволим да чакаме, има финансови дружества, които дават становище незабавно или пари до минути, до 5 – 10 – 15 минути след представянето на необходимата информация и скоростно предоставяне на парите – веднага след подписване на договора. Имаме възможност да заявим експресно разглеждане на документи в някои банки и в рамките на същия работен ден да се възползване от стойността на кредита. Вече и много банки предлагат лесни и бързи кредити от банки със спешно одобрение.

Икономическите условия в нашата страна са характерни с ниските доходи за по-голяма част от населението, недостатъчните пенсии и скъпите цени на стоки и услуги.

Трудно се справяме със заплатите, които получаваме, разходите са големи, парите не стигат. Неотложни комунално битови сметки, непредвидени разходи, храна, облекло, образование, лечение поддръжка на дома, или нуждата от жилище – притискат ни от всякъде.
Почти всички сме изпитвали финансови проблеми и се е наложило да теглим кредити от банки и финансови дружества. Дали сме избрали най-изгодния заем, дали сме успели да се ориентираме в невероятното многообразие от предложения, дали правилно сме анализирали и преценили плюсове и недостатъци на предлаганите оферти, е изключително важно за да може отпуснатия заем да е максимално ефективен и благоприятен за нас и да получим одобрение за кредит.