Нисколихвени Кредити за Земеделски Производители

Земеделските производители в нашата страна имат специален правен статут, права, отговорности и специфични особености. Земеделски производители са: регистрирани в Регистъра на земеделските стопани, по съответния законов ред физически лица навършили 18 години, юридически лица или еднолични търговци, които обработват земя, и/или отглеждат животни и произвеждат земеделска продукция.
Регистрацията е задължителна и полезна в различни насоки, една от които е, че земеделските производители могат да кандидатстват за финансово подпомагане от ДФ „Земеделие” по национални програми и европейски фондове в областта на земеделието и развитието на селските райони. За своята дейност земеделските производители се нуждаят от средства – ползват собствени или теглят кредити.

Банки и финансови дружества предлагат преференциални условия, гъвкави схеми за финансиране и нисколихвени кредити за земеделски производители.

1. РАЙФАЙЗЕНБАНК

 • Нисколихвени специализирани кредити за земеделски производители и изгодни бизнес кредити. Променлив лихвен процент с индивидуално определена надбавка, зависи от валута, размер и срок за погасяване.
 • Предназначение: за модернизация и разширяване на земеделските стопанства, за оборотни средства и покриване на текущи нужди.
 • Съобразени с нуждите на секторите – Земеделие и Животновъдство. Удобни разплащателни схеми и възможност за сезонно погасяване.
 • Агрокредит за закупуване на земеделска земя от 1 до 5 категория: замествате постоянния разход за рента с вноски по банков кредит и ставате собственици на земеделската земя. Отговор до 5 работни дни. Висок процент на финансиране, базиран на пазарна оценка на закупуваната земеделска земя. Валута лева или евро, размер до 500 000 лева, срок за погасяване до 10 години. Гратисен период до 6 месеца. Обезпечение: само закупуваната земеделска земя. Преференциални условия при ползване на допълнителни  и застрахователни продукти. Индивидуален погасителен план, изцяло съобразен с приходите.
 • Атрокредит за покупка на селскостопанска техника – нова или употребявана, от дилъри или официални вносители. За модернизиране и повишаване на ефективността на производството. Атрактивни ценови условия, възможност за финансиране на ДДС по покупката на актива. Параметри – както кредита за закупуване на земеделска земя. Специфика: срок за погасяване – до 5 години при закупуване на нова техника, 4 години при употребявана. Обезпечение: особен залог върху закупуваната техника. Задължителна застраховка.

2. ЕКСПРЕСБАНК – Кредит Партньор Агра

 • Нисколихвени кредити за земеделски производители, съобразени с възможности и потребности, преференциална такса управление за кредити срещу субсидии от ДФЗ за обработваема площ.
 • Размер до 350 000 лева.
 • Допустими обезпечения: залог на вземания по схеми и мерки за директни плащания от ДФЗ, залог на земеделска техника, залог на складови запаси или готова продукция, ипотека върху недвижим имот.
 • Кредитни линии или овърдрафти за оборотно финансиране обезпечени със субсидии от ДФЗ за обработваема площ до 95% от очакваните субсидии.
 • Кредитни линии за покупка на земеделска земя.
 • Финансиране на инвестиционни проекти за покупка на земеделска техника и машини, изграждане и покупка на бази за зърно и складови помещения, както и проекти по европейски програми.

3. ПРОКРЕДИТ БАНКА

 • Нисколихвени кредити за земеделски производители, специално разработени за да покрият нуждите от оборотни средства или инвестиции. Лихвата е само върху размера на ползваната сума.
 • По-ниски разходи поради еднократно учредяване на обезпечението.
 • Бързи фирмени кредити и лесни процедури.
 • Кредит за закупуване на земеделска земя: за покупка на земеделска земя. Обезпечения: ипотека върху собствена или новозакупената земя, върху друг недвижим имот, възможност за учредяване на обезпечения на части.
 • Земеделски кредит срещу субсидия: покупка на семена, торове, препарати, фуражи, плащане на горива, покупка на селскостопански машини и земеделска техника, изграждане и покупка на бази, складови помещения и други цели. Обезпечение: залог на субсидии по схеми и мерки за директни плащания.

4. ЦКБ – Кредит Земеделски производител

 • Нисколихвено финансиране на селскостопанската дейност на регистрирани земеделски производители срещу субсидия за обработваема /орна/ земя по Схемата за единно плащане на площ /СЕПП/ и Схема национални доплащания /НД/. Възможност за договаряне на лихвените условия.
 • Валута – лева, размер – до 90% от очакваните субсидии за обработваема земя по СЕПП и НД, срок за погасяване до 12 месеца.
 • Кредита е стандартен или при условията на овърдрафт.
 • Обезпечение: първи по ред особен залог върху вземане по СЕПП и НД, както и поръчителство на две или повече физически лица, единия да е собственик на кредитополучателя.
 • Начин за погасяване на главницата – еднократно в края на 12 месечния период. С превеждане на субсидията, кредита се погасява изцяло, независимо от крайния срок.
 • Има такса за управление, останалите – съгласно Тарифата на банката.
 • Необходими документи: съгласно Правилата за кредитна дейност на банката.

5. СИС КРЕДИТ – Земеделски кредит

 • Бърза алтернатива за нормалното функциониране на дейността Ви, за реализирането на Вашата продукция. Получавате средства за торове, семена, препарати, за разширяване на дейността, за закупуване на техника и животни. Преференциални условия.
 • Размер от 2 000 до 50 000 лева, срок за погасяване от 1 до 60 месеца.
 • Одобрение в рамките на 2 работни дни.
 • Обезпечение: широк обхват – движимо /трактори, селскостопанска техника, машини/, недвижимо имущество /земеделска земя, селски имоти/ и/или субсидия. Идеални части не се приемат за обезпечение. Имотите не трябва да са обременени с тежести. Не трябва да има ползващи лица по нотариален акт.
 • Не се изисква доказване на доход.
 • Кредитната история не е от първостепенно значение за одобрението – може и кредити за фирми без история.
 • Няма такса за разглеждане на документи, без такса управление, няма такса за оценка на имотите, без такса за пълно или частично предсрочно погасяване.
 • Схемата за погасяване е съобразена с цикъла на производство и свързаната с това възможност за плащане.