5 Кредити за Жилищно Строителство с Изгодни Условия

Когато търсим кредити за жилищно строителство искаме те да са с ниска лихва и изгодни условия. Тегленето на ипотечен кредит за ново строителство на къща или друг вид жилище е едно от най-сериозните финансови решения, които можем да направим в живота си.

Жилищното строителство е сложен и дълъг процес – започва с проучване и  изработване на архитектурен и технически проект, със съгласуване и одобряване на инвестиционните проекти от съответните оторизирани органи,  разрешаване на строителството от главния архитект на общината, фактическо строителство на строителната площадка до разрешението за ползване на жилището и въвеждането му в експлоатация.

Различните етапи на жилищното строителство са свързани с компетентни инстанции, с издаване на съответни документи, снабдяване с материали, хора които да го извършат и други много сериозни дейности.

За да се извърши успешно жилищното строителство е необходимо време и средства. Един от начините да намерите пари е  да изтеглите кредит за жилищно строителство. Внимателно и задълбочено трябва да проучите предложенията за кредити за жилищно строителство на кредитния пазар.

Сравнете офертите, като акцентирате върху предимства и недостатъци, анализирайте на база  Вашите приоритети, за да изберете най-изгодната при най-благоприятните параметри и характеристики.

1. ЕКСПРЕСБАНК

 • Да построите или закупите ново жилище, да рефинансирате съществуващ жилищен кредит от друга банка.
 • Валута: лева или евро, срок за погасяване до 30 години. Получавате индивидуална оферта съобразно Вашите финансови потребности и възможности. Финансиране до 85% от стойността на имота.
 • Може да ползвате гратисен период.
 • Обезпечение: ипотека върху недвижимия имот.
 • Възможност за фиксирана лихва за първите 10 години. По-ниска лихва за първите 2 години.
 • Няма такса за предсрочно погасяване след първите 12 месеца.
 • Без такса одобрение при рефинансиране на задължения към други кредитори.
 • Изисква се превод на работна заплата в банката или на част от нея /110% от вноската по кредита/.
 • Избирате между равни или намаляващи погасителни вноски.
 • Застраховки: на ипотекирания в полза на банката имот и „Живот, пълна и трайна неработоспособност” за кредитополучателя.

2.ДСК

 • Кредит за жилищно строителство, довършителни работи и подобрения.
 • Валута лева или евро, размер до 400 000 лева /200 000 евро/, срок за погасяване до 30 години.
 • Няма възрастови ограничения при кандидатстване.
 • Задължително е ползването на разплащателна сметка в банката.
 • Включване в Програма обвързани продажби: „ДСК уют плюс”.
 • Лихва: фиксирана за първите 3 години и променлива /референтен лихвен процент и надбавка/ за останалия период, променлива лихва за целия период на кредита.
 • Такси: за разглеждане на искане и одобряване на кредита, за оценка на имота, за изготвяне и вписване на ипотека, месечна за ползване на платежен пакет.
 • Сключване на застраховка „Имот” – първа оригинална застрахователна полица.
 • Кандидатстване – онлайн, запазвате час за консултация или в банков клон.

3. УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

 • Кредит за жилищно строителство, кредит за покупка на къща, за ремонт или довършителни работи, рефинансиране на ипотечни кредити.
 • Валута лева или евро, финансиране до 85% от пазарната стойност на имота.
 • Допълнително финансиране за разходи свързани с ипотечната сделка – нотариални такси, данъци и други разходи. Размер от 150 до 10 000 лева за срок до 10 години.
 • Обезпечение – първа по ред ипотека на недвижим имот.
 • Условия за кандидатстване: минимум 1 година трудов стаж, чист доход не по-малко от 300 лева месечно, възраст при изтичане на срока на кредита не повече от 70 години, добра кредитна история.
 • Усвоява се еднократно или на траншове.
 • Плаващ лихвен процент за целия период на кредита.
 • Няма такса за предсрочно погасяване след първата година от срока на кредита, няма такса за издаване на ипотечен сертификат.
 • Срок за погасяване до 35 години.
 • Необходимост от застраховки: „Имот” и „Живот”.

5.ОБЩИНСКА БАНКА

 • Кредит за строеж на жилище, ремонт, довършителни работи.
 • Обезпечение: ипотека върху недвижим имот.
 • Максималния размер на кредита се определя като процент от текущата пазарна оценка на недвижимия имот, служещ за обезпечение, направена от лицензиран, независим оценител, одобрен от банката. Монолитно строителство – до 80%, панелно строителство до 70%. Размерът на кредита за жилищно строителство, не следва да превишава стойността на строително – монтажните работи, удостоверени документално.
 • Разполагате с 14 дневен срок от получаване на проект за договор, да решите дали да подпишете.
 • Променлив лихвен процент.
 • Такси: за проучване и анализ по искането за кредит, за одобрение и документално оформяне на кредитната сделка, за вписване и заличаване на ипотека, за оценка на обезпечението.
 • Срок за издължаване до 30 години.
 • Начин на изплащане: ежемесечно по договорен погасителен план чрез равни или намаляващи вноски.
 • Изисква се сключване на имуществена застраховка на имота представен за обезпечение, безплатна застраховка „Живот”.

6. ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК

 • Асет Жилище: кредити за жилищно строителство, покупка, ремонт, довършителни работи, реконструкция, рефинансиране на аналогични кредити, предоставени от други банки.
 • Валута: лева или евро, размер от 20 000 лева /10 000 евро/ до 300 000 лева /150 000 евро/.
 • Срок за издължаване до 30 години.
 • Гратисен период до 12 месеца.
 • Обезпечение: първа по ред ипотека върху недвижим имот.
 • Лихвени нива: фиксирани за първите 2 години и прозрачно формирани от EURIBOR + фиксирана надбавка за останалия период. По-нисък лихвен процент при: ползване на пакетни програми на банката, превод на трудово възнаграждение. Отстъпките могат да се прилагат комбинирано. Може и ипотечни кредити без превод на работна заплата.
 • Няма комисионни за усвояване, управление и предсрочно погасяване.
 • Има такси за: първоначално приемане на документи, кредитен анализ, месечно обслужване на картова/разплащателна сметка, за учредяване и заличаване на ипотека, за изготвяне на оценка на обезпечението.
 • Начин на погасяване: равни или намаляващи вноски.
 • Безплатно издаване на международна дебитна карта, ползване на допълнителни услуги, известяване и възможност за сключване в електронни битови сметки, безплатно издаване на револвираща кредитна карта при преференциален лихвен процент, безплатно активиране на услугата за интернет банкиране и други възможности.
 • Необходимо е сключване на имуществена застраховка на обезпечението при теглене на кредити за жилищно строителство.