Кредит До 200000 Лева

Ако не разполагате със собствени средства, но имате проекти  – да закупите недвижими имоти, които да ползвате за различни цели, ако предвиждате строителство на мечтан дом, довършителни строителни работи, ремонт, реконструкция, рефинансиране на заеми, или Ви трябват пари за текущи нужди или други потребности, може да изтеглите кредит до 200000 лева.

Размерът на сумата е сериозен, риска на кредитора е голями той изисква подходящо обезпечение, гарантиращо възвръщаемост на отпуснатите средства.

Все пак тук подбтахме едни от най-изгодните и интересни кредити до 200000 лв. с добри условия и лесна и бърза процедура за теглене и отпускане

1 РАЙФАЙЗЕНБАНК– Потребителски кредит с ипотека

 • Валута: лева или евро, размер от 1 000 лева /500 евро/ до 200 000 лева /100 000 евро/, срок за погасяване до 20 години.
 • Конкурентни и изгодни лихвени условия, съобразени с индивидуалния Ви профил. Фиксирана лихва за първата година. Плаващ лихвенпроцент след това.
 • Има такса за разглеждане на документи, такса за откриване и обслужване на разплащателната сметка, месечна такса за пакет.
 • Лесно и бързо кандидатствате с онлайн запитване и посещавате удобен клон на банката.
 • Това не е ипотечен кредит без доказване на доход. Изискват се регулярни, доказани доходи, постоянна трудова заетост по безсрочен трудов договор, договор за управление, граждански, или други приравнени към тях. Възраст до 65 години към крайния срок на кредита.
 • Обезпечение: недвижим имот.
 • Погасяване – чрез равни месечни вноски.
 • Пакет „Комфорт” – дебитна карта с неограничени плащания на ПОС и безплатни тегления от всички банкомати на банката.
 • Възможност за издаване на кредитна карта с предварително одобрен лимит и без такса за обслужване през първата година.
 • Застраховка на кредитните вноски, пакет Сигурност за целиясрок на кредита.
 • Лесен и бърз достъп до Вашите средства навсякъде и по всяко време  чрез регистрация за Райфайзен онлайн.
 • Ако се чудите коя банка дава най-ниска лихва за кредит, Райфайзен със сигурност е една от тях.

2. ЦКБ– Ипотечен кредит

 • Размер – кредит до 200000 лева или равностойността им в евро.
 • Срок за погасяване до 10 години.
 • Обезпечение: недвижим имот, който да покрива минимум 150% отразмера на кредита. Самоучастие – да покрива не по-малко от 20% от стойността.
 • Лихвени условия: малко по-нисък годишен лихвен процент за кредити в евро. Може да изчислите с предоставения кредитен калкулатор.
 • Има такси: за подаване на искането за ипотечния кредит, за управление, за оценка на имота, за предсрочно погасяване със собствени средстваи различна при погасяване чрез рефинансиране на ипотечни кредити.
 • Предварителен отговор до 2 работни дни. Окончателен отговордо 5 работни дни след представяне на всички необходими документи.
 • Вие избирате ден от месеца в който да погасявате месечната си вноска.
 • Бонуси: международна кредитна карта или местна с кредитен лимит в % към стойността на изтегления заем.

3. БАНКАПИРЕОС – Жилищен кредит с променлива лихва за ремонт и довършителни работи

 • Валута – лева, размер – кредит до 200000 лева, до 90% от пазарната стойност на недвижимия имот, служещ за обезпечение при монолитно строителство, до 70% при панелно строителство.
 • Срок за погасяване до 20 години.
 • Кандидатстване: в удобен клон на банката.
 • Изключително добра и изгодна лихва. Лихвеният процент е променлив, формира се от референтен лихвен процент /по методика изчислявана от банката/,плюс фиксирана надбавка /индивидуална, в зависимост от рисковия профил на кредитополучателя/.
 • Има такси за правно обслужване и оценка на обезпечението.
 • Обезпечение – първа по ред ипотека.
 • Изисква се превод на работната заплата по сметка в банката.
 • Усвояване: еднократно или на траншове.
 • Избирате начин на погасяване – равни или намаляващи месечни вноски.
 • Сключване на застраховки: „Живот” и „Имот”, съгласно условията на банката.

4. ОБЩИНСКАБАНКА – Заедно нагоре: Кредит за оборотни средства за малки и средни предприятия

 • Валута лева или евро, минимален размер – 10 000 лева, максимален: 25% от нетните приходи от продажби за последния годишен период, ноне повече от 200 000 лева.
 • Срок за усвояване и погасяване – до 24 месеца от датата насключване на договора за кредит.
 • Вид на финансирането: кредитна линия/револвиращ кредит/ или тип овърдрафт.
 • Видове обезпечение на  този кредит до 200000 лв: първа по ред ипотека върху недвижим имот, първи по ред залог върху ДМА, вземания, парични средства, поръчителство.
 • Изисквания: годишни приходи от продажби в рамките напоследните пълни три финансови години до 3 милиона лева, бизнес и финансова история за последните 3 години, добра кредитна история, липса на запори, данъчни задължения, съдебни производства и положителен финансов резултат за разглежданите периоди.
 • Необходимо е да представите данни за финансовото състояние:счетоводни отчети, годишни данъчни декларации, договори с контрагенти и други финансови документи.
 • Лихвен процент – променлив, по договаряне.
 • Има комисионни за управление на кредитната сделка, комисионна ангажимент.
 • Отговор до 5 работни дни, след представяне на необходимите документи.