5 Кредити с Ипотека Без Доказване на Доход И Без Трудов Договор

На тази страница ще Ви предствим 5 кредити с ипотека без доказване на доход, без трудов договор и някои за хора с лоша кредитна история. Кредит с ипотека без доказване на доходи и без договор за работа е получаването на пари в заем от банки или финансови дружества, при който за обезпечение служи недвижим имот, не е задължително да работим на трудов договор, не трябва да доказваме своите доходи с удостоверения и служебни бележки от работодателя.
Изисква се вписване на ипотеката в присъствието на нотариус и заличаването й след окончателното погасяване на задължението по кредита.

При тегленето на кредит с ипотека без доказване на доходи, единствената гаранция, сигурност  на кредитора, че кредитополучателя ще върне заема е залога върху имота /апартамент, къща, офис, магазин, УПИ, земеделска земя и други/.

Не е необходимо да се представят финансови обезпечения или други залози, тъй като ипотекирания имот в случай на просрочие и спиране изплащането на кредита може да бъде публично продаден за да компенсира загубите на кредитора.

Главното условие за отпускане на кредити с ипотека без доказване на доходи – недвижимия имот, трябва да отговаря на условия по отношение на собственост, тежести, да има скица, пазарна оценка от лицензиран оценител и други.

Проучете характеристиките на предлаганите заеми, сравнете офертите, обърнете внимание на вида и размера на лихвата, на таксите, застраховки, допълнителни разходи, вид и размер на погасителните вноски и други. Някои финансови дружества предлагат предварително одобрение – възползвайте се от тази възможност, за да  се запознаете с параметрите на кредитите, при положение, че предварителното одобрение не Ви обвързва задължително с подписване на договор.

Стремежът ни при тегленето на кредит с ипотека без доказване на доходи е той да е изгоден и резултатен за нас, а това предполага избора на оферта да е максимално информиран и задълбочено обмислен.

Банките отпускат кредити с ипотека, но всички държат да има доказани, постоянни, регулярни доходи. Подбрали сме за Вас предложения за кредити с ипотека  без доказване на доходи, за да се спрете на благоприятно и оптимално решение.

1. Ленно

 • Кредити с ипотека без доказване на доход и без изискване за трудов договор.
 • Обезпечение: недвижим имот.
 • Онлайн кандидатстване, обсъждане на детайли и документи с кредитен консултант, подписване на договор и ипотека. Получавате парите по банков път.
 • Спешни кредити с бързо одобрение до 2 часа, без да се взимат предвид данъчни и други задължения, изпълнителни дела, възбрани, кредитна история и възрастова принадлежност.
 • При спешна нужда от пари: валута – евро, размер до 250 000 в зависимост от обезпечението.
 • Усвояване до 2 500 евро преди ипотеката, за да набавите необходимите документи.
 • Няма лихва, ако погасите кредита до 90 дни.
 • Срок за издължаване до 30 години.

2. Финас център

 • Кредит с ипотека без доказване на доход, не се проследява размера и източника им, не се изисква трудов договор.
 • Стойността на кредита започва от 5 000 лева и зависи от стойността на обезпечението, от Вашите нужди и възможности за погасяване.
 • Предназначение: за клиенти без достъп до банково кредитиране и при потребност от по-големи парични суми.
 • Кредита се гарантира от ипотека върху недвижим имот – жилище, търговска площ, парцел и други. Ипотеката се вписва /имота остава Ваш по време на издължаването/ и се заличава след погасяване на задължението.
 • Одобрение до 1 час, при наличие на необходимите документи – лична карта и документите за имота. Парите получавате по банкова сметка.
 • Фиксирана, индивидуална лихва за целия период, зависи от параметрите на заема.
 • Няма такси и скрити допълнителни разходи.
 • Срок за погасяване от 6 месеца до 5 години.

3. Сис кредит – Личен кредит с обезпечение

 • Кредити с ипотека без доказване на доход и без договор за работа.
 • Предназначение: за непредвидени разходи, осъществяване на идеи или рефинансиране на кредити.
 • Размер от 3 000 до 30 000 лева, срок за погасяване от 1 месец до 2 години.
 • Обезпечение: недвижимо имущество – жилище, УПИ, земеделска земя, Ваша собственост или собствениците да заложат във Ваша полза, да не е обременено с тежести.
 • Кредитната история не е от първостепенно значение.
 • Безплатно лично консултиране, за да вземете информирано решение.
 • Отговор в рамките на два работни дни.
 • Няма такси за: разглеждане на документите, управление, за оценка на имотите.
 • Няма такса за пълно или частично предсрочно погасяване.
 • Гъвкава схема за издължаване според възможности, на месечни вноски.

4. Кредит груп

 • Кредит с ипотека без доказване на доходи.
 • Избирате сума и срок в рамките на: 7 000 до 100 000 лева, от 3 месеца до 7 години.
 • За всякакви цели, кредит с лоша кредитна история, без излишна бюрокрация.
 • Главно условие за отпускане: ипотека върху недвижим имот апартамент, къща, магазин, офис, парцел, земеделска земя.
 • Безплатна оценка на имота.
 • Предварително одобрение още същия ден, усвояване за 5 работни дни. Опростена процедура по отпускане.
 • Фиксирана лихва за целия период.
 • Няма такси и комисиони.

5. Вивакредит Оптима

 • Кредити с ипотека без доказване на доход и кредити независимо от ЦКР.
 • Заем срещу обезпечение на имот в големите градове на страната, размер от 5 000 до 90 000 лева, за обединяване на задължения или финансиране на проект.
 • Безплатна оценка на имота.
 • Предварително одобрение до 24 часа, получаване на парите до 3 дни след вписване на първа по ред ипотека.
 • Фиксирана лихва за целия период.
 • Начин на погасяване – на вноски от 12 до 60 месеца.