Какви са Изискванията за Бизнес Кредит?

Знаете ли какви са изискванията за бизнес кредит? За да се учреди, стартира,  да работи нормално, да реализира приходи и да има печалба и рентабилност бизнеса има нужда от средства. Те са собствени, спестявания и привлечени – от тях най-големия дял е на кредитите, предоставяни от банки и финансови дружества.
За да  отпуснат бизнес кредит, те предявяват редица изисквания, поставят условия, искат гаранции, търсят сериозно обезпечение, за да си осигурят възвръщаемост на средствата и да намалят кредитния риск.

Бизнес кредити се отпускат само на регистрирани юридически лица, които независимо от правния им статут са малки, средни или големи корпоративни предприятия. Най-разпространените бизнес кредити са предназначени за текущи нужди – Кредит за оборотни средства, или за придобиване на активи – Инвестиционни.

Бизнес кредитите могат сериозно да повлияят върху развитието на всяка фирма – да се разшири дейността, да се оптимизира производството на стоки или услуги, да се ускори реализацията им, може да се внедрят нови модерни технологии, да се повиши ефективността, да се разширят контактите с контрагенти, да се потърсят нови доставчици и клиенти.

Изискванията за отпускане на бизнес кредити са различни, те се определят  от банките и финансови дружества при индивидуален подход, съобразен с цялостното състояние на фирмите.

Важни за кредитора са годишните обороти, размера на приходите, печалбата, активите, броя на заетите в дейността и други икономически показатели. Банките преценяват състоянието на фирмата, нейната функционалност,  надеждност и развитие в дългосрочен план.

Изключително важно изискване за отпускане на изгодни бизнес кредити е е наличието на добра кредитна история – как и по какъв начин се обслужват социални, данъчни  задължения, паричните плащания към контрагентите, към персонала, дали има просрочени задължения, дали не са изпаднали в несъстоятелност или ликвидация. За да добиете конкретна представа за изискванията при отпускане на бизнес кредит, ще Ви запознаем с оферти на финансови дружества.

SOCIETE GENERALE ЕКСПРЕСБАНК

Бизнес Кредит Партньор

 • Изисквания: да имате предприятие с годишни продажби до 3 милиона лева /малки и средни предприятия/, да представите финансови отчети /ГДД, баланс и отчет за приходи и разходи/ на фирмата за последните 2 години и документите за фирмената регистрация.
 • Изисква се застраховка Живот от Сожелайф.
 • Обезпечения: ипотека, залог върху оборудване, паричен депозит или друг вид по договаряне с банката.
 • Не се изисква представяне на бизнес план.
 • Бързи фирмени кредити – с бърза и лесна процедура за кандидатстване.
 • Размер до 350 000 лева, валута: лева или равностойност в евро.
 • Бизнес кредит Партньор за оборотни средства: най-подходящата схема за финансиране, съобразно бизнес цикъла на дейността Ви. Срок за погасяване до 10 години, с преразглеждане на 12 месечен период.
 • Бизнес Кредит Партньор за инвестиционни проекти: включително придобиването на търговски и офис площи като магазини, офиси, складове и други. Срок от 24 до 120 месеца. Гратисен период до 6 месеца. Лично участие в проекта – минимум 15%.
 • Бизнес Кредит Партньор за оборотни средства и инвестиционни проекти – за балансиране на Вашия бизнес в краткосрочен и дългосрочен план.

1. ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА

Бизнес кредит /фирмени кредити без обезпечение/ – Кредит за оборотни средства

 • Изисквания: лицата да осъществяват стопанска дейност със счетоводни приходи до 15 млн. лева, да имат добра кредитна история, да представят финансови отчети, удостоверение за липса или наличие на задължения, декларация за семейно и имуществено състояние и свързаност с други лица. Собствениците на юридическите лица се ангажират като поръчители или съдлъжници.
 • Изискване по отношение размера на отпусканите средства: не може да надвишава средномесечните приходи от продажби, съгласно годишната данъчна декларация за предходната година.
 • Предназначение – за оборотни средства, валута лева, до 100 000 лева.
 • Без обезпечение: фирмени кредити без ипотека или залог на дълготрайни материални активи.
 • Лихва: на база вътрешнобанков кредитен рейтинг.
 • Такси и комисионни: съгласно Тарифата на банката.
 • Срок за погасяване до 12 месеца, на равни вноски по главница.

2. ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА

 • Стандартни и специализирани продукти според типа бизнес: малък и среден бизнес /от 1 млн. до 50 млн. лева годишен оборот/ и корпоративни клиенти /над 50 млн. лева годишен оборот/.
 • Кредитополучатели: фирми, земеделски производители и свободни професии.
 • Валута: лева, евро или щатски долари.
 • Срок за погасяване – според целта на кредита: до 3 години за оборотни средства, до 10 години за инвестиции.
 • Лихва по договаряне, според оценката на риска.
 • Обезпечение: недвижим имот, машини, транспортни средства, стоки, вземания, парични средства.
 • Начин на погасяване: по договаряне.

3. БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА

Бизнес кредит – Бизнес растеж

 • Изисква се следното обезпечение: ипотека върху недвижим имот, включително правото на строеж и/или земя, застрахован в полза на банката, депозит като сумата на кредита да не е по-голяма от неговия 95% размер, при необходимост може да бъде изискано допълнително обезпечение или поръчители.
 • Изисква се до 25% самоучастие от размера на инвестицията.
 • Предназначение: за разширяване на бизнеса, закупуване на помещение или подобряване на материалната база, за намаляване разходите за поддръжка и увеличаване на ефективността.
 • Подходящ за юридически лица, ЕТ, свободни професии и земеделски производители.
 • Валута: лева или евро, размер от 50 000 до 750 000 лева, срок за погасяване до 84 месеца.
 • Гратисен период до 9 месеца.
 • Лихвен процент – променлив, надбавката зависи от риска на кредитната сделка.
 • Такси: съгласно Тарифата на банката.
 • Начин на погасяване – избирате равни, намаляващи вноски или индивидуален погасителен план.

4. ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК

Асет Бизнес Динамика

 • Изискване за бизнес история, не по-малко от 24 месеца като завършен период и данъчна декларация за него.
 • Изискване за обезпечение: ипотека върху недвижимо имущество, с пазарна оценка покриваща 125% от кредита.
 • Предназначен за оборотни средства, инвестиционни нужди.
 • Валута: лева или евро, размер до 500 000 лева.
 • Срок за издължаване до 120 месеца.
 • Начин на погасяване: първите до 60 месеца без погасителен план, за останалия период – предложен от кредитополучателя и съгласуван с банката план.
 • Ниски лихвени нива – годишният лихвен процент се формира от 6 м. EURIBOR и надбавка.
 • Основни такси: за първоначално приемане на документи, за обработка и управление.
 • Лесна процедура при кандидатстване и отпускане, безплатно инсталиране на ПОС в обектите на фирмите, откриване на картови сметки на служителите им за автоматичен превод на заплати, пакетни услуги, безплатно издаване на кредитна карта с изгоден лихвен процент и други.