Изгодни Бизнес Кредити

Когато търсим финансиране на малки или големи фирми, всички искаме да намерим изгодни бизнес кредити. За да работи нормално и резултатно, да произвежда стоки, услуги, да търгува с тях, да осигурява работни места, да се разраства, разширява, да реализира печалба, бизнесът се нуждае от средства с различен произход – собствени или привлечени.
При осъществяването на проекти или за текущата дейност, фирмите често пъти прибягват  до тегленето на бизнес кредити. Техният вид и размер, предназначение и цели за постигане са различни, но стремежа, намеренията, проучванията и сравненията винаги са: бизнес кредитите да бъдат изгодни, полезни и ефективни.

Един изгоден бизнес кредит може да изиграе решаваща роля в просперитета на фирмите, за тяхното стабилизиране и успешно развитие. И обратното е възможно: един неизгоден бизнес кредит  задълбочава проблемите, недостига, може да разтърси фирмата и дори да я доведе до фалит.

Изгодни бизнес кредити са тези които решават текущите задачи и създават условия за прогрес, за стабилни позиции на пазара, за покупки от доставчици на по-ниски цени в по-големи количества, отлагане на вземания от клиенти с цел те да станат постоянни и сигурни, навлизане в нови сфери на работа, нови придобивки от дълготрайни материални активи, оборотни средства, превозни средства за дейността и други.

За да е изгоден един бизнес кредит, неговите параметри трябва детайлно да се проследят и договорират. Ще маркираме най-важните,  особено – вид и размер на лихвата, такси, застраховки, допълнителни разходи и комисионни, обезпечения, срокове и начин на издължаване, погасителни вноски, дати на падеж и много други. Ето няколко предложения за изгодни бизнес кредити:

1. ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА

Тя е активен партньор за финансиране на малкия и среден бизнес. Има разработени специализирани, изгодни бизнес кредити с подходящи схеми за подпомагане, развитие и израстване на бизнеса. Заемите се отпускат на лица осъществяващи стопанска дейност със счетоводни приходи до 15 милиона лева.

Най-изгодните и значими бизнес кредити, съобразени с Вашите цели и нужди са: Фирмени кредити без обезпечение за оборотни средства, Бизнес кредит КЕШ – ако имате пари на депозит, размера е без ограничение, Инвестиционен кредит – за придобиване и реконструкция на дълготрайни материални активи, Кредит за оборотни средства – финансиране с възможност за револвиране, Кредит за оборотни средства на IT фирми, Ипотечен бизнес кредит – без подробно обследване на финансовото състояние, Кредити за подпомагане на селскостопански производители, Кредити по европейски програми и други.

Супер кредит

 • Изгоден бизнес кредит, ако искате да развиете своята дейност или да разполагате с допълнителни средства за текущи нужди. Първоначално е предоставен в режим на овърдрафт за 3 години. Получавате индивидуална оферта, съобразена със специфичните потребности, кредитна история и принципи на работа.
 • Валута: лева или евро, размер неограничен, в зависимост от нуждите и покритието на обезпечението.
 • Гратисен период до 36 месеца, без погасителен план за този период.
 • Ниска лихва, състои се от СЛП + надбавка, ОЛП + надбавка, или 6 месечен EURIBOR + надбавка.
 • Такси и комисионни: съгласно Тарифата на банката.
 • Обезпечение: ипотека върху жилищни, административни, търговски, производствени и складови площи, земеделска земя, УПИ. Залог върху ДМА. Собствениците на фирмите се ангажират като съдлъжници или поръчители.
 • Срок за погасяване – за оборотни средства до 5 години, за инвестиции до 10 години.

2. ПРОКРЕДИТ БАНК

Изгодни бизнес кредити за еднолични търговци, малки и средни предприятия в страната работещи основно в сферата на производство, търговия и земеделие. Основават се на задълбочен финансов анализ, разбиране за състоянието на всяка отделна фирма и са гъвкави финансови решения отговарящи на индивидуалните потребности на бизнеса. Част от тях са: Кредит зелена инвестиция, Кредит за земеделски производители, Кредити по европейски програми и други.

Кредит с равни месечни вноски

 • Изгоден бизнес кредит за тези, които искат да инвестират в разширяване на дейността, увеличаване на активите или осигуряване на оборотни средства за дейността.
 • Срок за отговор до 30 дни.
 • Минимален размер на кредита – 75 000 евро за малки и средни предприятия.
 • Обезпечение: залог на движими вещи /транспортни средства/, търговско и производствено оборудване, субсидии. Ипотека върху недвижим имот – жилищни сгради, административни, търговски, складови площи, земеделска земя, УПИ.
 • Еднократно усвояване, съвместно изготвяне на погасителен план, в зависимост от възможности и нужди на бизнеса.
 • Изисква се пазарен опит на фирмата от 6 месеца.
 • Гратисен период до 6 месеца.
 • Плаващ лихвен процент, има значение размера на сумата.
 • Такси: за разглеждане на искането за кредитната сделка, за оценка на обезпечението, за отпускане, годишна за управление, за месечно обслужване на разплащателната сметка.
 • Срок на кредита: до 36 месеца за оборотни средства, до 180 месеца за инвестиции.

3. ИНВЕСТ БАНК

Широка гама продукти и услуги за малкия и среден бизнес, за потребностите на хората със свободни професии. Индивидуален подход, конкурентни предимства, специализирани бизнес кредити и оптимални схеми за финансиране. Най-ползвани бизнес кредити: Инвест Динамика – за оборотни средства, Инвест Агро –  за земеделски производители, Инвест Гарант.

Инвест Разтеж

 • Изгоден бизнес кредит за покупка на машини, съоръжения, оборудване и транспортни средства, ново строителство, реконструкция, разширяване, покупки на недвижима собственост, рефинансиране на аналогични кредити.
 • Валута – лева или евро, размер до 80% от размера на инвестицията, срок за погасяване до 10 години.
 • Гратисен период от 12 до 18 месеца.
 • Изгодни лихвени проценти и бонуси към тях.
 • Обезпечение: ипотека върху недвижим имот в жилищна, административна, търговска или производствена сграда, ипотека върху селскостопанска земя, залог върху машини, транспортни средства от основната дейност, блокирани парични средства в банката. Обезпечението се застрахова в полза на банката.
 • За кредит до 100 000 лева – не се изисква обезпечение ипотека.
 • Различни отстъпки и възможност за издаване на фирмена кредитна карта с преференциални условия.

4. ПОЩЕНСКА БАНКА

 • Изгоден Бизнес кредит за посрещане на извънредни, нерегулярни нужди от оборотни средства – закупуване на стоки, суровини, материали, консумативи и други.
 • Валута: лева или евро, размер до 800 000 лева, срок за погасяване до 10 години.
 • Лихвен процент – по договаряне, в зависимост от финансовия профил на клиента.
 • Такси и комисионни – съгласно Тарифата на банката за юридически лица.
 • Гратисен период до 6 месеца.
 • Обезпечения: поръчителство от юридическо/и или физическо/и лица, залог върху движимо или недвижимо имущество, други допустими по закона.
 • Изискват се до 50% от размера на кредита, документи оправдаващи разходите.
 • Начин на погасяване – на равни месечни вноски.

5. СИС КРЕДИТ

 • Изгоден бизнес кредит, подходящ за микро, малки предприятия и предприемчиви българи, които стартират бизнес и не са подходящи за банково кредитиране.
 • Суми от 5 000 до 48 895 лева.
 • Видове обезпечения: лични гаранции, залог на закупени със заема активи, залог на други активи, банкови гаранции, ипотека върху недвижим имот.
 • Фиксиран годишен лихвен процент.
 • Няма такси за кандидатстване и управление на кредита. Няма такси за пълно или частично предсрочно погасяване.
 • Полезни съвети, насоки, бонуси и отстъпки към кредита.
 • Срок за погасяване до 60 месеца при кредити за оборотни средства и до 120 месеца при инвестиционни кредити.
 • Начин на погасяване – на равни месечни вноски.