Застраховка Живот При Ипотечен Кредит

Напоследък много популярна става тъй наречената доброволна и задължителна застраховка живот при ипотечни кредити. Животът ни е свързан с много придобивки от различно естество, но за съжаление претърпяваме и множество загуби.
Най-тежко е да загубим близки хора, да се разболеем, сполетяват ни природни бедствия: земетресения, пожари, наводнения, градушки, ураганни ветрове, жертви ставаме на катастрофи с транспортни средства, оставаме без работа и други.

Има такава дейност при която компании набират средства от физически и юридически лица и при настъпване на някои от тези рискове през уговорения срок, осигуряват договорено покритие чрез изплащане на парично обезщетение. Прехвърляне на риска от възможни загуби, получаването на средства при определени случаи е застраховка.

Тя има цена – сумата, която сме платили, за да си осигурим определена защита при настъпване на неблагоприятни събития. Основните видове застраховки: лични, имуществени,  доброволни, задължителни и други, тяхното договаряне, правилата при сключване и отпускане са ясно дефинирани в нашата финансова практика.

Важен и изчерпателен документ в тази област  е Кодекса за застраховане. Една от най-значимите застраховки е Живот – тя се сключва срещу събития свързани с живота, здравето и телесната цялост на нас хората.

Застраховка Живот защитава от непредвиденото, тя ни дава възможност да се погрижим превантивно за себе си, за своите най-близки. Механизмът й на действие е следният – предварително заплащаме определена сума срещу риска от неблагоприятно събитие, ако то се случи, застрахователя изплаща определена сума на нас или нашите близки. Знаем, че ипотечните кредити са свързани със сериозен, дълъг срок и отпускането на по-голяма сума пари.

Застраховка Живот е едно допълнително обезпечение на банката при отпускане на кредит срещу ипотека, тя осигурява защита при смърт или трайна неработоспособност на кредитополучателя. Ако имаме ипотечен кредит (като кредит за покупка на къща) и с нас се случи неблагоприятно събитие, застрахователят изплаща определена сума на банката  – остатъка по непогасената главница.

Това разбира се зависи от клаузите на застрахователния договор, от определената застрахователна сума и от самата застрахователна компания. Застраховка Живот е задължителна при сключване на ипотечни кредити. Когато теглим ипотечни кредити и сключваме застраховка Живот, трябва да обърнем внимание най-вече на: какво е нейното покритие /какви рискове включва/, за какъв срок сме защитени, какви са условията при които влиза в сила застраховката и каква е нейната цена /стойността й/.

Ясно е, че застраховката е в полза на банката, трябва да се уточни, че тя се плаща само за остатъка от неизплатената главница от кредита, а не върху първоначалния размер. Необходимо е да четем внимателно договора за застраховка и да сме максимално информирани, преди да подпишем. Ще Ви запознаем с някои параметри на  застраховка Живот при ипотечни кредити.

1. ОББ

 • Застраховка живот при ипотечни кредити, която покрива рискове, свързани с кредитополучателя на ипотечен кредит за физически лица.
 • Обект на застраховане: физически лица, навършили 18 години.
 • Застрахователни покрития: събития с фатален край вследствие на злополука или заболяване, инвалидност над 75% вследствие злополука или заболяване и временна нетрудоспособност вследствие на тях.
 • Застрахователна сума: равна на остатъка от главницата по кредита, респективно месечната вноска съгласно договора за кредит.
 • Срок на застраховката: равна на срока на кредита.
 • Плащане на застрахователната премия – месечни вноски, събирани автоматично от клиента.

2. ПИБ

 • Форма на застраховка Живот – Спокойствие с FIHealth: осигурява финансова стабилност на нас и нашите близки, в случай на неприятни и неочаквани събития във нашия живот.
 • Покрива задължението ни към банката в случай на загуба на живот вследствие злополука или заболяване или на трайно намалена загуба на работоспособност над 70% в резултат на тях.
 • Кредитните задължения се покриват от Застрахователя, те няма да се прехвърлят на наследниците, при настъпване на неблагоприятни събития.
 • Улеснена процедура за сключване на договор и завеждане на претенции.
 • Срок – една година с възможност за автоматично подновяване до изтичане на срока на договора за кредит.
 • Размер на застрахователната премия: тя е годишна и се плаща от застрахованото лице. Определя се от размера на кредита, определен към началото на всяка застрахователна година. Без декларирани заболявания – при стандартни условия. Годишната застрахователна премия може да е завишена при клиенти на банката с декларирани заболявания и индивидуални условия.
 • Бърза процедура при разглеждане на застрахователната претенция при застраховка живот при ипотечни кредити, след свързване с кредитен инспектор от банката.