За Колко Време се Отпуска Ипотечен Кредит?

Тази страница е полезна за тези които искат да знаят за колко време се отпуска ипотечен кредит или жилищен кредит.  Ще Ви представим и банки и финансови дружества с много кратко и бързо време за одобрение на ипотечен кредит.
Същността на ипотечния кредит е: голяма сума пари отпусната за инвестиции или текущи нужди, за дълъг период от време и задължително обезпечение от ипотекиран имот, който служи като гаранция за изплащане на вноските по заема.

Тези особености предполагат повече време за отпускане и усвояване на ипотечния кредит. За колко време ще Ви отпуснат ипотечен кредит е продължителността, периода, срока от кандидатстване до усвояване  на парите за постигането на Вашите цели. Колко дълго ще протече процеса за одобрение  и отпускане е сериозен въпрос, който не трябва да се подценява.

Документите, които представяте трябва да са автентични, издържани, законни, издадени от съответните оторизирани органи. За да се снабдите с необходимите документи за отпускането на ипотечен кредит, Ви е необходим по-голям период от време и повече средства.

Най-общо необходимите документи са:  за доходи – копие на трудов договор и служебна бележка или удостоверение – издават се от работодателя същия ден, документ за семейно положение и удостоверение за наличие или липса на задължения по ДОПК. Повече време се изисква  да се приготвят документите за ипотеката.

Трябва да имате документ за собственост /на кредитоискателя или на трети лица, които залагат в негова полза/, скица на имота издадена от Агенцията по геодезия, картография и кадастър, Удостоверение за тежести върху имота – издадено от Службата по вписвания, данъчна оценка на имота от териториалната НАП, пазарна оценка от лицензиран оценител; учредяване, вписване на ипотеката и други.  За колко време ще  отпуснат ипотечния кредит, зависи от възможностите Ви за организиране при посещението на инстанциите и от тяхното регламентирано време за издаване на документите.

Трудно може да скъсим времето за отпускане на ипотечния кредит, няма как да прескочим инстанциите. В стремежа си да отпускат повече ипотечни кредити и да намаляват времето за усвояване, някои банки предлагат предварително одобрение, което е в рамките на 1 ден, дори на няколко часа.

За да го получите е необходимо да отидете в съответния банков клон само с лична карта и документ за доход, без да е необходимо да представяте документи за определения недвижим имот, пример – Обединена Българска банка: Ипотечен кредит „Реалност” – предварително одобрение до 2 часа, Многоцелеви ипотечен кредит, Сибанк: Ипотечен кредит за покупка на имот – предварително одобрение до 2 часа.

Пощенска банка предлага безплатна онлайн видео консултация по Скайп, където може да получите пълна информация за колко време се отпуска ипотечен кредит, какви са документите и конкретните параметри на заемите. Друго сериозно улеснение е предлагането на допълнителни средства от някои банки за финансиране на разходи свързани с ипотечната сделка, пример – УниКредит Булбанк: Стандартен ипотечен кредит.
Финансови дружества за бързи кредити предлагат ипотечни кредити, които се отпускат по-лесно, по съкратени срокове и процедури, при съкратено време за отпускане.

Лихвите и ценовите условия са различни от банковите, трябва да се информирате задълбочено и да вземете правилно, най-изгодно решение. Ще Ви запознаем с предложения на банки и финансови дружества, при които акцента е: за колко време се отпуска ипотечния кредит.

1. СИБАНК – Ипотечен кредит с период на фиксирана лихва

 • Времето за отпускане на ипотечния кредит е намалено, получавате предварително одобрение до 2 часа.
 • Предназначение: закупуване на собствен дом, ремонт, довършителни работи, рефинансиране на ипотечни кредити. Избирате оптимален вариант за финансиране, спрямо възможностите за издължаване през следващите години.
 • Валута лева или евро, размер до 500 000 лева /250 000 евро/, срок на издължаване до 30 години.
 • Висок процент на финансиране до 85%.
 • Обезпечение: първа по ред ипотека върху недвижим имот.
 • Атрактивни лихвени условия. Фиксирана лихва за първите 2 или 5 години и променлива /референтен лихвен процент плюс надбавка/ за останалия период.
 • Има такси за: разглеждане на документи, за откриване и обслужване на разплащателно сметка, за оценка на недвижимия имот, застраховка на имота.
 • Усвояване – еднократно или на траншове, погасяване на равни месечни вноски.
 • Инвестирате в подходящо време – погасителната вноска е по-малка от един месечен наем.
 • Получавате допълнително средства за текущи нужди.
 • Изисква се превод на доходите в банката.
 • Разполагате с пълна информация за банковите услуги и точното състояние на кредита.
 • Има възможност за предоговаряне на условията по кредита, заради дългия период на връщане на заема.
 • Богата гама от застрахователни продукти за защита и обезпечение на дома Ви.
 • Бонус: револвираща кредитна карта.

2. ООБ – Ипотечен кредит за строителство и довършителни работи

 • Време за отпускане на кредита – намалено до минимално.
 • Предварително одобрение до 1 ден, кредит лична карта и документ за доход, преди да е избран имот за закупуване, без да представяте документи за определен недвижим имот.
 • Предназначение: за строителство или довършителни работи.
 • Валута лева или евро, размер до 250 000 евро /500 000 лева/, срок за погасяване до 35 години.
 • Финансиране до 100% създаването на Вашия дом.
 • Обезпечение: ипотека върху недвижим имот.
 • Променлива лихва в лева и евро.
 • Няма такса за кандидатстване.
 • Има такси за предсрочно погасяване, за оценка на имота, за кредитна оценка, правно становище при учредяване на ипотека, по сметка обслужваща кредита и заличаване на ипотеката.
 • Застрахователна програма: „Защита на дома и семейството” с комплексно покритие „Имущество и живот”.

3. КРЕДИТ ГРУП – Ипотечни кредити

 • Съкратено време за отпускане на ипотечен кредит.
 • Предварително одобрение още същия ден.
 • Усвоявате за 5 работни дни. Опростена процедура при разглеждане и отпускане, кандидатстването не Ви обвързва с кредит.
 • Размер от 7 000 до 100 000 лева, срок от 3 месеца до 7 години.
 • Предназначение: за всякакви цели.
 • Обезпечение – ипотека върху недвижим имот: къща, апартамент, магазин, офис, парцел и земеделска земя.
 • Безплатна оценка на имота.
 • Фиксирана лихва за целия период.
 • Кредит независимо от ЦКР, без излишна бюрокрация.
 • Няма скрити разходи. Обслужване без такси и комисиони.
 • Погасява се чрез фиксирана месечна вноска.

4. ФИНАНСЦЕНТЪР

 • Минимално време за отпускане на ипотечен кредит, одобрение до 1 час, парите получавате до 24 часа след вписване на ипотеката.
 • Размер – минимален 5 000 лева, максимален зависи от Вашите нужди, възможности за погасяване и от стойността на обезпечението, срок за погасяване от 6 месеца до 5 години.
 • Ипотечен кредит без доказване на доходи и с лесно одобрение.
 • Фиксирана лихва за целия период. Индивидуален лихвен процент, зависи от финансовото състояние.
 • Без уловки и такси за разглеждане на искането, за оценка на имотите, за усвояване и управление.
 • Подходящ за: физически лица, без достъп до банково кредитиране, при потребност от по-големи суми без доказване на доход, за спешна нужда от оборотни средства или стартиращи бизнес начинания.
 • Обезпечение: ипотека върху всякакъв вид имот, вписва се и при издължаване на кредита се заличава. Имотът остава Ваш по време на изплащането на заема.
 • Получавате средствата по лична банкова сметка.