Бързи Фирмени Кредити

Бързи фирмени кредити са: лесното и достъпно осигуряване на парични средства на юридическите лица за целите на техния бизнес, като тези средства  се връщат в бъдеще с лихва и по начин, уточнен в  договориран погасителен план.
За да функционират нормално и да осъществяват успешно своята дейност, фирмите имат нужда от оборотни средства /краткотрайни, текущи активи – суровини, материали, гориво, стоки и други/ и дълготрайни материални активи, покупка, ремонти, разширявания, строителство, които са основата върху която се произвеждат стоките или се организират услугите, специфични за всяко предприятие.

Ще Ви запознаем с предложения на регистрирани финансови дружества, които отпускат бързи фирмени кредити дори и онлайн, независимо от  обема на работа, дали са малки, средни или по-големи фирми.

1. МИКРО КРЕДИТ – CREDITRADE

 • Бързи фирмени кредити до 3300 лева, срок за погасяване от 3 до 18 месеца.
 • Предназначение на заема: за оборотни средства или инвестиции в рамките на професионалната или търговска дейност.
 • Кандидатствате онлайн по всяко време на денонощието, чрез обаждане по националния телефон или на място в офис.
 • Лесна процедура за разглеждане и одобрение, минимална документация за представяне.
 • Фиксирана лихва, която се признава за фирмен разход.
 • Няма такси и неустойки.
 • Възможност за безлихвено погасяване в рамките на 30 дни, само срещу заплащане на административна такса.
 • Гратисен период до първа вноска от 45 дни.
 • Парите получавате по банков път или в брой от офис на дружеството.
 • Избирате начин как да погасите: бърз кредит на месечни вноски – или седмични вноски.

2. СИС КРЕДИТ – Бизнес кредит

 • Бързи фирмени кредити от 5 000 до 48 895 лева.
 • Кредити за фирми без история, които искат да стартират бизнес, за предприятия с кратка история до 24 месеца, за млади предприемачи или лица от уязвими групи, няма ограничение за финансираните отрасли.
 • Възможност за гратисен период до 2 години за плащане на главница.
 • Одобрение до 1 – 2 работни дни.
 • Обезпечение: широк обхват. Няма такси за оценка на имотите.
 • Месечен фиксиран годишен лихвен процент.
 • Няма такси за кандидатстване, управление, пълно или частично погасяване.
 • Срок за погасяване: до 60 месеца /оборотни кредити/, до 120 месеца /инвестиционни кредити/.
 • Други бързи фирмени кредити предлагани от дружеството: Стартиращ бизнес, Оборотни пари за микробизнеса, Заем Иновация, Бизнес развитие, Бизнес консултиране.

3. УСТОИ

 • Бързи фирмени кредити от 1 000 до 65 000 лева.
 • Кандидатстване чрез попълване на онлайн заявка, обаждане на национален телефон или в удобен офис.
 • Може да се използва за оборотни средства, покупка и откриване на нови обекти, закупуване на материали и оборудване, инвестиции в активи, погасяване на задължения към НАП.
 • Предназначен е за собственици на бизнес в областта на търговия, услуги, дребно производство и стартиращ бизнес.
 • Възможност за гратисен период при кредити за инвестиции.
 • Индивидуален подход и предложение за всеки клиент, в зависимост от особеностите на дейността.
 • Средствата получавате по банков път.
 • Възможност за рефинансиране на задължения от други кредитори или финансови дружества.
 • Погасяване на равни месечни вноски.

4. РИВА КРЕДИТ

 • Бързи фирмени кредити, спестявате време.
 • Предназначение: за фирми и предприемчиви лица, които не отговарят на изискванията за банковото финансиране, при необходимост от допълнителни оборотни средства, финансиране на бизнес проекти, закупуване на нова техника или оборудване.
 • Улеснено кандидатстване – без бизнес планове и отчетност, с минимум документи, кредитната история не е от значение.
 • Кредити за оборотни средства: от 1 000 до 5 000 лева, за срок от 12 месеца. Няма никакви такси. Лихвата се определя от рисковия профил на клиента, анализа на дейността и възможностите за плащане.
 • Заем за инвестиция: от 5 000 до 50 000 лева, срок до 60 месеца. Обезпечение: недвижимо имущество /жилище, УПИ, земеделска земя/, което да е Ваша собственост или на трети лица, които да Ви станат поръчители, да няма тежести върху имота. Лихвеният процент е индивидуален, няма никакви такси.

5. CREDIT GROUP

 • Фирмен кредит от 7 000 до 100 000 лева, за всякакви цели.
 • Усвояване до 5 работни дни.
 • Независимо от кредитната история.
 • Няма скрити разходи и такси.
 • Предварително одобрение още същия ден.
 • Обезпечение – недвижим имот: апартамент, къща, магазин, офис, парцел, земеделска земя.
 • Фиксирана лихва за целия период.
 • Срок за погасяване от 3 месеца до 7 години.
 • Гъвкаво решение за Вашия бизнес – Кредитна линия: теглите и погасявате според нуждите, лихва се начислява само усвоената част, за периода който се ползва. Подходящ е за оборотни средства и за бизнес със сезонен или цикличен характер.

Има 2 вида бързи фирмени кредити: за инвестиции и за оборотни средства. За да получите бързи фирмени кредити банките и финансовите дружества, които ги отпускат извършват предварително сериозно проучване на бизнеса на фирмите.

Най-важните показатели на които те трябва да отговарят са свързани с оборота, приходите, реализираната печалба, дълготрайните материални активи, кредитната история – начина на погасяване на задълженията и техния размер.
Бързите фирмени кредити, тяхното усвояване, ползване и погасяване е от изключително важно значение за цялата дейност на фирмите. Един изгоден кредит би се отразил благоприятно върху цялостната дейност, може да разкрие нови пазари, да повиши качеството на изделията или услугите, да се възползвате от ниски цени на доставки, да си осигурите ефективен пазар, да разширите базата и оборудването, да подобрите асортимента, тоест идеите да бъдат осъществени.

За да е работещ, стабилен, сигурен и проспериращ Вашия бизнес е нужно бързите фирмени кредити успешно да изпълнят своето предназначение и да бъдат възстановени в договорирания срок. За да получите бързи фирмени кредити трябва да осигурите подходящо обезпечение – ипотекиран имот, залог върху дълготрайни материални активи – движими и недвижими, залог върху вземания, парични средства, депозити, поръчителство и други.